Strona główna

Regulamin promocji czasowej

Regulamin promocji

Regulamin promocji kodowej

  1. Regulamin określa zasady promocji internetowej przeprowadzanej za pośrednictwem sklepu sanel.pl.
  2. Organizatorem promocji jest Krakowska Spółdzielnia Niewidomych Sanel z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Bandtkiego 19, 30-129 Kraków, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000130387, NIP 675 000 49 56, REGON 000453032.
  3. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią Regulaminu, a Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
  4. Uczestnikami Promocji mogą być klienci indywidualni; osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz firmy nie związane z nami umową, spełniające warunki określone w Regulaminie. Uczestnictwo w Promocji jest nieodpłatne i dobrowolne.
  5. Promocja odbywa się w sklepie internetowym sanel.pl  i nie obejmuje zamówień złożonych telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty e-mail.
  6. W promocji nie biorą udziału artykuły, dla których przyznana jest cena stała 100%.
  7. Promocja kodowa wraz kodem rabatowym nie łączą się z innymi promocjami lub wyprzedażami.
  8. Organizator zastrzega możliwość zmiany treści regulaminu w trakcie trwania promocji.
  9. Regulamin dostępny jest na sanel.pl.
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności